فول فرنیش

خردید ویلا فول فرنیش ، مبله در تهراندشت کرج

جهت دیدن تمامی ویلا ها در تهراندشت کلیک نمایید.

فیلتر براساس قیمت
فیلتر براساس قیمت - slider
0تومان11,800,000,000,000تومان
فیلتر براساس متراژ زمین
فیلتر براساس متراژ زمین
فیلتر براساس متراژ بنا
فیلتر براساس متراژ بنا - slider
260متر1,100متر

4500000000 تومان

10000000000 تومان

19000000000 تومان

6800000000 تومان

19500000000 تومان

16000000000 تومان

6500000000 تومان

9300000000 تومان

5500000000 تومان

11800000000000 تومان

12500000000 تومان

20000000000 تومان

7800000000 تومان

18500000000 تومان

28000000000 تومان

8000000000 تومان

15000000000 تومان

3900000000 تومان

18500000000 تومان

5500000000 تومان

12500000000 تومان

3100000000 تومان

4200000000 تومان

6700000000 تومان

6800000000 تومان

25000000000 تومان

5200000000 تومان

5500000000 تومان

7200000000 تومان

4800000000 تومان

6800000000 تومان

19000000000 تومان

تماس بگیرید تومان

4400000000 تومان

تماس بگیرید تومان

5200000000 تومان

7500000000 تومان

7800000000 تومان

6300000000 تومان

9000000000 تومان

6300000000 تومان

4200000000 تومان

5000000000 تومان

4600000000 تومان

8500000000 تومان

6300000000 تومان

7600000000 تومان

6500000000 تومان

4250000000 تومان

12500000000 تومان

تماس بگیرید تومان

4500000000 تومان

5450000000 تومان

5500000000 تومان

3400000000 تومان

تماس بگیرید تومان

7800000000 تومان

4900000000 تومان

14000000000 تومان

۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان

4500000000 تومان

فروخته شد - تومان

5300000000 تومان

5900000000 تومان

5500000000 تومان

تماس بگیرید تومان

6900000000 تومان

4650000000 تومان

4000000000 تومان

5500000000 تومان

4900000000 تومان

4400000000 تومان

تماس بگیرید تومان